Aud Valborg Tønnessen (1964) har vært ansatt på Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo siden 1993 som stipendiat, senere førsteamanuensis og professor. Hun disputerte for doktorgraden i 2000 med avhandlingen … et trygt og godt hjem for alle.  Om kirkelederes kritikk av velferdsstaten. For tiden er hun dekan.

Hennes faglige interesser er knyttet til nyere norsk kirke- og diakonihistorie. Hun har arbeidet med forholdet mellom kirke og stat knyttet til normer og velferdsstat, har forsket på internasjonalt kirkelig bistandsarbeid og på kjønn i kirke og samfunn.

I 2016 ble hun valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for religion.