Tove Pettersen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningskompetanse ligger i feltet feministisk filosofi, moralfilosofi og filosofihistorie. Hun har spesialisert seg på feministisk etikk med særlig vekt på omsorgsetikk og Simone de Beauvoirs eksistensfilosofiske etikk. Pettersen arbeider også med feministisk filosofihistorie, og er generelt interessert i drive med filosofi i skjæringspunktet mellom situert erfaring og systematisk refleksjonen. Hun arbeider for tiden på et prosjekt om alderdom, og er medlem av Norwegian Centre for Healthy Ageing. Hun har vært leder av forskernettverket The International Simone de Beauvoir Society (2016-2019), redaksjonsmedlem i flere fagtidsskrifter inkludert i Simone de Beauvoir Studies, og Norsk Filosofisk Tidsskrift, undervisningsleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforsking (2019-2021) og en av initiativtakerne til det nordiske Erasmus+ prosjektet Gender and Philosophy: Developing learning and teaching practices to include underrepresented groups.

Blant hennes publikasjoner er
«Feminist Care Ethics: Contributions to Peace Theory» (2021),
“Den gamle (mannen) som Den andre. Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn” (2020),
“Caring for More Than Humans: Ecofeminism and Care Ethics in Conversation” (2020)
“Simone de Beauvoir and the “Lunacy Known as ‘Philosophical System’” (2020)
“Less Travelled Texts: The Case of Women Philosophers” (2018)
“Love – According to Simone de Beauvoir” (2017)
“Kjønn og feminisme i norsk filosofi–noen betraktninger” (2015, med Inga Bostad)
“Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care (2012)
“The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications” (2012)
«Skriv» (2015)
«Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker» (2015, med Anlaug Bjørsnøs)
«Filosofiens annet kjønn» (2011)
«Comprehending Care» (2008).